CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDUSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE REUS, en compliment de la legislació i normativa vigent, treballa per les empreses de la seva demarcació c o m a motor d e l’economia d’un territori privilegiat [Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta), per la promoció i defensa dels seus interessos, donant resposta a les necesitats iexpectatives dels seus clients, d’acord amb els objectius de qualitat prèviament treballats i establerts. Per tal de garantir-ho disposem d’un equip de directivs itècnics a disposició de les empreses, format adequadament, motivat, coneixedor d e la necesitat d e treballar a m b criteris d e gualitat i implicat e n la millora continua dels processos.

Aquest equip és completament conscient que l’adopció de mesures que fomentin l’aplicació d e l procesos d e qualitat permetran millorar la capacitat d’arrelament de la Cambra en la xarxa empresarial del territori i potenciar la seva funció básica de representació.

Mario Basora Sanjuan
President
Novembre 2023

Veure document original PDF