Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS PARTICULARS

Nom
Resolució Licitació Pice Exp 022021
Licitació PICE 2n semestre 2021 juny 3, 2021
Proposta Adjudicació Mesa de Contractació al Comitè Executiu Exp022021
Licitació PICE 2n semestre 2021 juny 3, 2021
Cuadro resumen y pliego condiciones particulares
Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
Pliego Condiciones Técnicas
Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
Nom
No Packages Found
Nom
No Packages Found
Nom
Cuadro resumen y pliego condiciones particulares
Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
Pliego Condiciones Técnicas
Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021