Cambra Reus

Cambra Reus

Benvinguts a l’espai virtual de la Cambra de Reus

 

La gran virtut de les noves tecnologies és que converteixen el llunyà en proper, l’inaccessible en accessible. L’espai virtual de la Cambra de Reus, la nostra presència a la xarxa és, en primer lloc, això: l’apropament dels serveis de la Cambra a tots els seus electors, des de Vallfogona a Horta de Sant Joan, des d’Ulldemolins a Cambrils.

El que trobareu en aquest canal és Informació, assessorament i formació. Sempre heu pogut rebre aquests serveis a la Cambra i us els seguirem donant personalment a la vostra empresa, si ens ho demaneu. Peròla web ens permet ser encara més àgils sempre que ho necessiteu.

La nostra web vol ser més que una forma d’apropar-vos l’oferta de serveis de la corporació. Pretén ser un canal de comunicació que ajudi a conformar l’opinió de la Cambra sobre els grans temes que afecten a les nostres empreses.

Ens plau convidar-vos a explorar aquesta eina, a aprofitar-la per a millorar la vostra activitat, a fer-nos saber les vostres inquietuds i propostes. Us la posem a les mans amb l’objectiu que sigui útil, en benefici del progrés econòmic d’aquestes comarques privilegiades. Un objectiu bàsic que guia la Cambra des de 1886.

Sr. Isaac Sanromà Ortega

President

Cambra Reus

 • Què és la Cambra de Comerç

  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, és una corporació de Dret Públic que representa els interessos generals de les empreses de la seva demarcació i és continuadora de la Oficial de Comerç i Indústria de Reus, creada el 23 de desembre de 1886. El seu funcionament s’ajusta al que estableixen la llei 3/1993, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació d’Espanya, a la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell General de les Cambres. Les seves finalitats principals són representar, promoure i defensar els interessos generals del Comerç, la indústria, la navegació i els serveis. La prestació de serveis directes a les empreses, l'exercici de competències delegades de caràcter públic i l'actuació com a òrgan consultiu de les administracions públiques. [expand title=""] Cambra Reus [/expand]

 • Les funcions de la Cambra

  Les funcions de les Cambres de Comerç estan estipulades en la llei 1/993 bàsica de Cambres de Comerç d’Espanya i la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya de les cambres oficials de comerç indústria i navegació i del Consell de Cambres.

  Entre moltes altres les principals funcions son:

  • Representar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació en els òrgans administratius o els organismes públics de composició plural que desenvolupen funcions relacionades amb els interessos econòmics generals.
  • Proposar al Govern, donant-ne compte a l’òrgan tutelar i a altres administracions públiques,les mesures que considerin necessàries o convenients per al foment i la defensa dels interessos generals que les cambres representen.
  • Emetre informes sobre els projectes de normes elaborats pel Govern o l’Administració de la Generalitat o per les entitats locals que afectin directament els interessos generals del comerç,la indústria o la navegació.
  • Assessorar les administracions públiques sobre les qüestions que afectin els interessos generals que les cambres representen, i també emetre els informes que aquelles els sol•licitin.
  • En tot cas, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació han d’ésser escoltades en el cas de propostes legislatives que afectin directament els interessos generals del comerç, la indústria o la navegació.
  • Portar un cens públic de les empreses, i també de llurs establiments, delegacions i agències radicats en llur àmbit territorial.
  • Tramitar els programes d’ajuts públics a les empreses en els termes que s’estableixin en cada cas, i també gestionar els serveis públics relacionats amb aquests quan la seva gestió correspongui a la Generalitat.
  • Fer accions de promoció comercial i turística per a afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. Promoure el foment de l’exportació, sens perjudici del que la Llei de l’Estat 3/1993 estableix pel que fa a les actuacions d’interès general.
  • Prestar serveis d’informació i assessorament empresarial. Particularment, poden dur a terme actuacions de tramitació de documents relacionats amb l’exercici legal de les activitats empresarials.
  • Col•laborar en els programes de formació permanent establerts per les empreses, pels centres docents públics o privats i, si és el cas, per les administracions públiques competents, i difondre i impartir, si escau, formació no reglada referent a l’empresa.
  [expand title=""] Cambra Reus [/expand]

 • Qui forma part de la Cambra

  Són electors de la Cambra les persones naturals i jurídiques, amb independència de llur nacionalitat, que exerceixen una activitat comercial, industrial, naviliera i de serveis, en els termes establerts per l’article 6 de la Llei de 3/1993 de l’estat, i que tenen establiments, delegacions o agències en l’àmbit territorial de la cambra, estant, per l’activitat corresponent, subjectes a l’impost sobre activitats econòmiques o a l’impost que el substitueixi o, no existint aquests tipus d’impostos, pertanyin a altres registres o censos degut a l’esmentada activitat. En especial es consideren activitats incloses en l’apartat anterior, les exercides per compte propi, en comissió o agència, en el sector extractiu, industrial, de la construcció, comercial, de serveis, de l’hostaleria, transports, comunicacions, estalvi, financers, assegurances, lloguers, espectacles, jocs, activitats artístiques, així com les relatives a gestoria, intermediació, representació o consignació en el comerç, taxacions i liquidacions de tota classe i els corresponents a agències immobiliàries, de la propietat industrial, de valors negociables, d’assegurances i de crèdits.

 • La Cambra i la implicació institucional

  La Cambra participa en mes de 115 entitats de diferents àmbits, tant de caire internacional, nacional, autonòmic, provincial, comarcal i municipal, representant els interessos generals de les empreses i fomentant la competitivitat mitjançant la promoció econòmica. Llistat d'entitats

 • El rebut Cameral Permanent

  Tots els electors de la Cambra tenen els seus drets i les seves obligacions. El dret de rebre els serveis de la Cambra i l’obligació de mantenir la corporació mitjançant la quota obligatòria anomenada recurs cameral permanent.

  El Recurs Cameral permanent es calcula en base a:

  • Un 2 per cent sobre la quota a pagar de l’impost d’activitat econòmiques de l’exercici immediatament anterior d’acord amb l’article art 12.1 a de la Llei 3/93, modificat per la Llei 51/2002, Reguladora de les Hisendes Locals. En tot cas la quota mínima exigible a satisfer serà d’un mínim de 60€ per cadascuna de les quotes de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
  • Un percentatge que varia des del 0,01% fins al 0,70% sobre la quota líquida positiva de l'impost de societats. Per aquest concepte es practicaran liquidacions a les persones jurídiques que hi estiguin subjectes d’acord amb l’article 12.1 c Llei 3/1993, modificat per l’article 62 de Llei 12/1996. Aquest càlcul es realitza en base als rendiments declarats durant l’any immediatament anterior al de l’exercici d’aplicació i que corresponen als rendiments obtinguts durant l’exercici de dos any enrere.
  • Un percentatge de l’1,5 per mil sobre els rendiments nets de les activitats empresarials i algunes de les professionals declarats en l'impost sobre la renda de les persones físiques d’acord amb la secció 3a del capítol 1er del Titulo V de la Llei 18/1991, de l’IRPF, quan es derivin d’activitats incloses en l’artícle 6 de la Llei 3/1993, article 12.1b, modificat per l’article 62 de la Llei 12/1996. Aquest càlcul es realitza en base als rendiments declarats durant l’any immediatament anterior al de l’exercici d’aplicació i que corresponen als rendiments obtinguts durant l’exercici de dos any enrere.

Cambra Reus
Cambra Reus

Demarcació Territorial

La demarcació d’aquesta Cambra de Comerç compren les comarques del Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta

Cambra Reus
Cambra Reus

Composició de la Cambra de comerç

Els òrgans de govern de la Cambra són el ple, el comitè executiu i el president. Els òrgans de govern s’escullen cada 4 anys d¡acord amb el procediment electoral que preveu la llei.

Cambra Reus

Posa’t en contacte amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies