PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RGPDUE 2016/679 – LOPDGDD 3/2018
Informació addicional
Ver.21.0
Responsable Identitat del responsable del tractament CAMBRA DE COMERÇ DE REUS
Q43730026
C/ BOULE, 2 – 43201 REUS
977 33 80 80
cambrareus@cambrareus.org
Contacte del DPD dpd@cambrareus.org
Finalitat Descripció de la finalitat del tractament Atenent al “principi de limitació de la finalitat” les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.
Termini de conservació Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol•liciti la seva supressió. L’informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a posar-les a disposició d’una entitat pública competent que així ho sol•licités.
Decisions automatitzades L’informem de l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d’usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.
Legitimació Bases jurídiques de tractament Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679.
Destinataris Destinataris de la cessió Únicament es cediran dades a entitats i/o professionals que col•laborin amb nosaltres amb la finalitat de l’execució d’un contracte o conveni, i/o donar compliment a les obligacions legals que es derivin.
Transferències internacionals de dades Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes segons l’art.46 del RGPDUE 2016/679.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i que ofereixin les garanties suficients.
Drets Exercici de drets L’interessat podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

• Dret a sol•licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
• Dret a sol•licitar la seva rectificació o supressió.
• Dret a sol•licitar la limitació del seu tractament.
• Dret a oposar-se al tractament.
• Dret a la portabilitat de les seves dades.

L’interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@cambrareus.org acompanyat d’un document identificatiu. En el cas que l’interessat actuï a través d’un representant legal, aquest haurà d’aportar el document identificatiu i acreditatiu de la seva representació legal. Si l’interessat considera vulnerats el seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C / Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A – 08008 Barcelona.