Carregant Esdeveniments

En el concurs de creditors seguit davant el Jutjat Mercantil nº 1 de Tarragona, amb número d’autos 114/2022, s’ha procedit a dictar PROVIDÈNCIA en data 8 de juny de 2022, en la que es requereix a l’administració concursal a dur a terme la publicació de l’oferta de compra de la unitat productiva tramitada en autos de la societat concursada CAN VICENÇ SA amb CIF A43073436, amb la finalitat de garantir que l’esmentada venda s´ajusta als Principis de transparència, concurrència, publicitat i venda a preu de mercat.

Poden consultar el contingut de l’esmentada oferta en el fitxer electrònic adjunt. Així mateix, els possibles interessats a obtenir informació addicional i detallada sobre la venda de la unitat productiva podran solicitar-la a l’administradora concursal RUSIÑOL & ASSOCIATS CONSULTORS SL dirigint-se a l’atenció de la Sra.Silvia Castro Sardà a través d’un escrit al correu electrònic concursos@rusinyolassociats.com. Els interessats disposen d´un termini de deu (10) dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci per a la presentació de les seves ofertes.

En el concurso de acreedores seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Tarragona, con número de autos 114/2022, se ha procedido a dictar PROVIDENCIA en fecha 8 de junio de 2022, en la que se requiere a la administración concursal a llevar a cabo la publicación de la oferta de compra de la unidad productiva tramitada en autos de la sociedad concursada CAN VICENÇ SA con CIF A43073436, con el fin de garantizar que la citada venta se ajusta a los Principios de transparencia, concurrencia, publicidad y venta a precio de mercado.

Pueden consultar el contenido de la mencionada oferta en el fichero electrónico adjunto. Asimismo, los posibles interesados ​​en obtener información adicional y detallada sobre la venta de la unidad productiva podrán solicitarla a la administradora concursal RUSIÑOL & ASSOCIATS CONSULTORS SL dirigiéndose a la atención de la Sra. Silvia Castro Sardà a través de un escrito en el correo electrónico concursos@rusinyolassociats.com. Los interesados ​​disponen de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la publicación de este anuncio para la presentación de sus ofertas.

Esdeveniment: Jutjat Mercantil nº 1 de Tarragona – Publicitat Oferta Compra Unitat Productiva CAN VICENÇ SA