Cambra Comerç Reus

La Cambra Comerç Reusés una entitat de dret públic que s’encarrega de representar els interessos de les empreses de la seva zona. En aquest sentit, es converteix en la millor opció perquè les empreses busquin solucions al seus problemes i optin per tenir un assessorament de qualitat a la recerca de l’èxit.

Cambra Comerç Reus: La Cambra Comerç de Reus, porta des del 23 de desembre de 1886 exercint la seva funció pública i d¡ajuda constant i soport a totes les empreses de la demarcación, esdevenint en un element primordial pels reusencs i l’activitat comercial de la ciutat i demarcació.

La Cambra Comerç Reus té com a objectiu representar els interessos del comerç, la indústria i la navegació i de totes les empreses dels diferents sectors que estan en aquests grans àmbits. Tots els serveis que ofereix la Cambra de Reus estan pensats per facilitar les coses a les organitzacions reusenques i del Baix Camp,amb l’ajuda dels nostres grans professionals

La Cambra Comerç Reus ofereix en àmbit públic i privat, ajuda a entitats i empreses que ho necessiten, sempre mirant pel benefici de les empreses i organitzacions

A més, s’ha de destacar que la Cambra de Reus té múltiples funcions públiques i d’ajuda a les empreses de la zona. De fet, les funcions de les Cambres de Comerç estan estipulades en la llei 1/993 bàsica de Cambres de Comerç d’Espanya i la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya de les cambres oficials de comerç indústria i navegació i del Consell de Cambres.

Per exemple, la funció de representar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació en els òrgans administratius o els organismes públics de composició plural que desenvolupen funcions relacionades amb els interessos econòmics generals, un ele,ent molt important a la Cambra Comerç Reus.

Una de les tasques més importants de la Cambra Comerç Reus és proposar al Govern, donant-ne les indicacions que creguin correctes per defensar a les cambres que representen de forma general.

La Cambra Comerç Reus té com a objectiu ajudar a les empres, organitzacions i persones físiques que tenen un projecte per tal de dirigir-los en el seu exercici i poder millorar la seva tasca i forma de treballar.

És important tenir en compte que la Cambra Comerç Reus compta amb grans professionals que es dediquen, entre altres coses, a assessorar administracions públiques sobre tot el que les cambres representen Una de les coses que fa la Cambra és la presentació d’informes que les administracions els demanin i són una entitat que tenen paraula i que han de ser escoltades quan alguna llei o modificació d’aquesta afecti als interessos del comerç, la indústria i la navegació.

La Cambra Comerç Reus també porta un cens públic de les empreses, establiments, delegacions i altres que estiguin localitzats dins de la zona d’actuació de la Cambra, així com gestionar els programes d’ajuts públics i els serveis públics relacionats amb els programes esmentats quan sigui la Generalitat la responsable de la seva gestió.

La Cambra Comerç Reus fa accions de promoció comercial i turística per a afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. Promoure el foment de l’exportació, sens perjudici del que la Llei de l’Estat 3/1993 estableix pel que fa a les actuacions d’interès general.
Prestar serveis d’informació i assessorament empresarial. Particularment, poden dur a terme actuacions de tramitació de documents relacionats amb l’exercici legal de les activitats empresarials.

Col•laborar en els programes de formació permanent establerts per les empreses, pels centres docents públics o privats i, si és el cas, per les administracions públiques competents, i difondre i impartir, si escau, formació no reglada referent a l’empresa, és una de les altres tasques de la Cambra Comerç Reus.

La Cambra Comerç Reus fa una funció imprescindible pel comerç, la indústria i navegació. L’objectiu primordial de la seva activitat es ajudar a aquelles persones i empreses que necessiten assessorament, ajudes públiques, formació i altres elements per dur a terme el seu projecte professional de la millor manera, amb el recolzament de grans professionals.

Si encara no ens has visitat, no dubtis en aprofitar tot el ventall d’oportunitats que t’ofereix la Cambra Comerç Reus, que et poden servir i molt per millorar la rendibilitat del teu negoci, o simplement, aconseguir noves idees i enfocs del futur de la teva organització.

Cambra Comerç Reus

Composición de la Cámara

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Reus, es una corporación de Derecho Público que representa los intereses generales de las empresas de su demarcación y es continuadora de la Oficial de Comercio e Industria de Reus, creada el 23 de diciembre de 1886. Su funcionamiento se ajusta a lo que establece la ley 3/1993, básica de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de España, a la ley 14/2002 de la Generalidad de Cataluña, de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación y del Consejo General de las Cámaras.

EL COMITÉ EJECUTIVO

El Comité Ejecutivo es el órgano permanente de gestión de administración y propuesta de la Cámara.

Esta formado por el presidente, tres vicepresidentes, el tesorero y cinco vocales, escogidos por el Pleno, de acuerdo con el reglamento de régimen interior de la Cámara respectiva.

Entre las funciones del Comité Ejecutivo encontramos:

1. Efectuar y dirigir las actividades de la Cámara necesarias para ejercer y desarrollar las funciones que esta tiene atribuidas legalmente.

2. La gestión y la administración ordinaria de la Cámara.

3. Elaborar y proponer al Pleno la aprobación del reglamento de régimen interior.

4. En casos de urgencia, ejercer funciones del Pleno y tomar decisiones sobre materias atribuidas al pleno.

Presidente

Jordi Just

Jordi Just

Presidente

Vicepresidencia

Agata Girbes

Agata Girbes

Vicepresidenta 1ª

Jaume Batista

Jaume Batista

Vicepresidente 2º

Jaume Domènech

Jaume Domènech

Vicepresidente 3º

Tesorero

Paco Lari

Paco Lari

Tesorero

Vocales

Berta Cabré

Berta Cabré

Vocal

Marta Domènech

Marta Domènech

Vocal

Xavier Llucià

Xavier Llucià

Vocal

Marc Segura

Marc Segura

Vocal

Joan Carles Virgili

Joan Carles Virgili

Vocal

EL PLENO

Presidente

Jordi Just

Jordi Just

Viquisa Grup, SL

Vicepresidencia

Agata Girbes

Agata Girbes

Vicepresidenta 1ª

Vibar y Asociados del Barcelonés, SL 

Jaume Batista

Jaume Batista

Vicepresidente 2º

CEPTA-FOMENT

Jaume Domènech

Jaume Domènech

Vicepresidente 3º

Auomàtics Priorat, SL

Vocales

Maria Adseries

Maria Adseries

Vocal

Còdol Educació, SCP

Xavier Antolín

Xavier Antolín

Vocal

Reus Fleming, SA

Mario Basora

Mario Basora

Vocal

Elring Klinger, SAU

Miquel Borràs

Miquel Borràs

Vocal

Bocros, SA

Pere Bové

Pere Bové

Vocal

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Gandesa, SCCL

José Maria Caballero

José Maria Caballero

Vocal

PIMEC

Berta Cabré

Berta Cabré

Vocal

Càmping Joan, SL

Blanca Cabré

Blanca Cabré

Vocal

La Industrial Algodonera, SA

Marta Domènech

Marta Domènech

Vocal

Hermanos Guasch Embarcaciones Deportivas, SA

Cesc Escoda

Cesc Escoda

Vocal

Reus Deportiu

Mayte Forjàn

Mayte Forjàn

Vocal

Merlin Properties Socimi, SA

Ricard Font de Rubinat

Ricard Font de Rubinat

Vocal

Institut Pere Mata, SA

Joan García

Joan García

Vocal

Escardó Serveis Tècnics, SL

Paco Lari

Paco Lari

Vocal

Més Salut i Treball

Xavier Llucià

Xavier Llucià

Vocal

Andrés Pintaluba S.A.

Pilar Ortega

Pilar Ortega

Vocal

Trans Crispi, SL

Daniel Ortiga

Daniel Ortiga

Vocal

Ortiga Sabaté, SL

Jordi París

Jordi París

Vocal

Organisme autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà

Virginia Peña

Virginia Peña

Vocal

CEPTA FOMENT

Eva Prim

Eva Prim

Vocal

Ronadelles, SL

Joan M. Roig

Joan M. Roig

Vocal

Unifamiliar Sant Jordi, SL

Toni Roig

Toni Roig

Vocal

Laboratoris Serra Pàmies, SA

Rosa Rueda

Rosa Rueda

Vocal

PIMEC

Gregori Salvat

Gregori Salvat

Vocal

Construccions Gregori Salvat, SL

Marc Segura

Marc Segura

Vocal

Segura Inversions Energètiques, SL

Xavier Teixidó

Xavier Teixidó

Vocal

Industrias Teixidó, SA

Àngel Torija

Àngel Torija

Vocal

Maletas Queralt, SA

Joan Carles Virgili

Joan Carles Virgili

Vocal

SOREA

LAS COMISIONES CONSULTIVAS

Tienen como finalidad asesorar a los órganos de gobierno de la Cámara en las cuestiones que les son propias. La Cámara dispone de catorce comisiones, agrupadas en dos áreas: servicios a las empresas y competitividad y promoción económica y sectores.

Servicios a las Empresas y Competitividad:

Economía Circular, Empresa Saludable, Energía y Sostenibilidad, Formación, Igualdad, Infraestructuras e Internacionalización.

Jaume Batista

Jaume Batista

Coordinador Comisión Economía Circular

Coordinadora Comissió Igualtat

Paco Lari

Paco Lari

Coordinador Comisión Empresa Saludable

Miquel Domingo

Miquel Domingo

Coordinador Comisión Infraestructuras

Marc Segura

Marc Segura

Coordinador Comisión Energía y Sostenibilidad

Marta Domènech

Marta Domènech

Coordinadora Comisión Internacionalización

Blanca Cabré

Blanca Cabré

Coordinadora Comisión Formación

Maria Capdevila

Maria Capdevila

Coordinadora Comisión Formación

Promoción Económica y Sectores

Agroalimentario, Comercio, Industria, Lonja, TIC y Transformación Digital, Transporte-Logística y Turismo y Restauración.

Joaquim Brufau

Joaquim Brufau

Coordinador Comisión Agroalimentario

Joan Bergadà

Joan Bergadà

Coordinador Comisión Comercio

Pau Salvadó

Pau Salvadó

Coordinador Comisión Comercio

Gerard Pagès

Gerard Pagès

Coordinador Comisión Industria

Isidre Guinjoan

Isidre Guinjoan

Coordinador Comisión Lonja

Coordinador Comisión TIC y Transformación Digital

Pilar Ortega

Pilar Ortega

Coordinadora Comisión Transporte - logística

Berta Cabré

Berta Cabré

Coordinadora Comisión Turismo y restauración

LOS COMISIONADOS

Los Comisionados de la Cámara son figuras de reconocida solvencia en asuntos específicos que tienen la función de asesorar al ente en las materias de su competencia.

Josep Anton Aliagas

Josep Anton Aliagas

Comisionado Silicon Valley

Jordi Busquets

Jordi Busquets

Comisionado Bolsa de Comercio Europea

Santi Esteva

Santi Esteva

Comisionado Deportes

Pepe Jofre

Pepe Jofre

Comisionado Relaciones Institucionales

Jacint Pallejà

Jacint Pallejà

Comisionado Desarrollo Comercio

Enric Moralla

Enric Moralla

Comisionado Aeropuerto

Joaquim Olivé

Joaquim Olivé

Comisionado Transporte Metropolitano

LOS DELEGADOS TERRITORIALES

Los Delegados Territoriales son los representantes de la Cámara de Reus en las comarcas de su demarcación. Ejercen de interlocutores con el territorio para que las necesidades del tejido empresarial de estas comarcas lleguen a los órganos de la Cámara.

Àngel Torija

Àngel Torija

Delegado Conca de Barberà

Marta Domènech

Marta Domènech

Delegada Priorat

Pilar Ortega

Pilar Ortega

Delegada Ribera d’Ebre

Pere Bové

Pere Bové

Delegado Terra Alta

LOS ASESORES

Vocales Asesores Comité Ejecutivo

Maria Capdevila

Maria Capdevila

Carles Jara

Carles Jara

Jaume Casals

Jaume Casals

Miquel-Àngel Puig

Miquel-Àngel Puig

Vocales Cooperadores del Pleno

Joan Bergadà

Joan Bergadà

Núria Buldó

Núria Buldó

Joan Cabré

Joan Cabré

 Jesús Carvajal

Jesús Carvajal

 Mercè Chiapella

Mercè Chiapella

Josep M. Cogul

Josep M. Cogul

Sergi Cubedo

Sergi Cubedo

Anna Fontboté

Anna Fontboté

Laura Garrido

Laura Garrido

Rodolf Guasch

Rodolf Guasch

Isidre Guinjoan

Isidre Guinjoan

Gemma Molné

Gemma Molné

Joan Montserrat

Joan Montserrat

Enric Morralla

Enric Morralla

Gerard Pagès

Gerard Pagès

Jacint Pallejà

Jacint Pallejà

Xavier Pàmies

Xavier Pàmies

Elena Pàmies

Elena Pàmies

Quim Piqué

Quim Piqué

Victor Rafecas

Victor Rafecas

Jorge Rios

Jorge Rios

Gerard Sanfeliu

Gerard Sanfeliu

Cristina Sans

Cristina Sans

Toni Solé

Toni Solé

Josep Ramon Vallverdú

Josep Ramon Vallverdú

EL ORGANIGRAMA TÉCNICO

Josep Baiges

Josep Baiges

Secretario General

Dani Revenga

Dani Revenga

Jefe de Gabinete y Comunicación

Carme Clavaguera

Carme Clavaguera

Gabinete de Presidencia, Técnico OGE

Kika Fallada

Kika Fallada

Coordinación y Protocolo

Mercè Martínez

Mercè Martínez

Departamento de Contabilidad y Administración

Rosa Úbeda

Rosa Úbeda

Jefa del Departamento de Formación, Creación de Empresas y OGE

Marta Pino

Marta Pino

Departamento de Internacional e Innovación

Elena Gutiérrez

Elena Gutiérrez

Márqueting y servicio a las empresas

marketing@cambrareus.org

 

Cecília Segovia

Cecília Segovia

Departamento de Administración y empresa

cambrareus@cambrareus.org

 

Ponte en contacto con nosotros

Ponte en contacto con nosotros

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies