Cambra Comerç Reus

La Cambra Comerç Reusés una entitat de dret públic que s’encarrega de representar els interessos de les empreses de la seva zona. En aquest sentit, es converteix en la millor opció perquè les empreses busquin solucions al seus problemes i optin per tenir un assessorament de qualitat a la recerca de l’èxit.

Cambra Comerç Reus: La Cambra Comerç de Reus, porta des del 23 de desembre de 1886 exercint la seva funció pública i d¡ajuda constant i soport a totes les empreses de la demarcación, esdevenint en un element primordial pels reusencs i l’activitat comercial de la ciutat i demarcació.

La Cambra Comerç Reus té com a objectiu representar els interessos del comerç, la indústria i la navegació i de totes les empreses dels diferents sectors que estan en aquests grans àmbits. Tots els serveis que ofereix la Cambra de Reus estan pensats per facilitar les coses a les organitzacions reusenques i del Baix Camp,amb l’ajuda dels nostres grans professionals

La Cambra Comerç Reus ofereix en àmbit públic i privat, ajuda a entitats i empreses que ho necessiten, sempre mirant pel benefici de les empreses i organitzacions

A més, s’ha de destacar que la Cambra de Reus té múltiples funcions públiques i d’ajuda a les empreses de la zona. De fet, les funcions de les Cambres de Comerç estan estipulades en la llei 1/993 bàsica de Cambres de Comerç d’Espanya i la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya de les cambres oficials de comerç indústria i navegació i del Consell de Cambres.

Per exemple, la funció de representar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació en els òrgans administratius o els organismes públics de composició plural que desenvolupen funcions relacionades amb els interessos econòmics generals, un ele,ent molt important a la Cambra Comerç Reus.

Una de les tasques més importants de la Cambra Comerç Reus és proposar al Govern, donant-ne les indicacions que creguin correctes per defensar a les cambres que representen de forma general.

La Cambra Comerç Reus té com a objectiu ajudar a les empres, organitzacions i persones físiques que tenen un projecte per tal de dirigir-los en el seu exercici i poder millorar la seva tasca i forma de treballar.

És important tenir en compte que la Cambra Comerç Reus compta amb grans professionals que es dediquen, entre altres coses, a assessorar administracions públiques sobre tot el que les cambres representen Una de les coses que fa la Cambra és la presentació d’informes que les administracions els demanin i són una entitat que tenen paraula i que han de ser escoltades quan alguna llei o modificació d’aquesta afecti als interessos del comerç, la indústria i la navegació.

La Cambra Comerç Reus també porta un cens públic de les empreses, establiments, delegacions i altres que estiguin localitzats dins de la zona d’actuació de la Cambra, així com gestionar els programes d’ajuts públics i els serveis públics relacionats amb els programes esmentats quan sigui la Generalitat la responsable de la seva gestió.

La Cambra Comerç Reus fa accions de promoció comercial i turística per a afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. Promoure el foment de l’exportació, sens perjudici del que la Llei de l’Estat 3/1993 estableix pel que fa a les actuacions d’interès general.
Prestar serveis d’informació i assessorament empresarial. Particularment, poden dur a terme actuacions de tramitació de documents relacionats amb l’exercici legal de les activitats empresarials.

Col•laborar en els programes de formació permanent establerts per les empreses, pels centres docents públics o privats i, si és el cas, per les administracions públiques competents, i difondre i impartir, si escau, formació no reglada referent a l’empresa, és una de les altres tasques de la Cambra Comerç Reus.

La Cambra Comerç Reus fa una funció imprescindible pel comerç, la indústria i navegació. L’objectiu primordial de la seva activitat es ajudar a aquelles persones i empreses que necessiten assessorament, ajudes públiques, formació i altres elements per dur a terme el seu projecte professional de la millor manera, amb el recolzament de grans professionals.

Si encara no ens has visitat, no dubtis en aprofitar tot el ventall d’oportunitats que t’ofereix la Cambra Comerç Reus, que et poden servir i molt per millorar la rendibilitat del teu negoci, o simplement, aconseguir noves idees i enfocs del futur de la teva organització.

Cambra Comerç Reus

Composició de la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, és una corporació de Dret Públic que representa els interessos generals de les empreses de la seva demarcació i és continuadora de la Oficial de Comerç i Indústria de Reus, creada el 23 de desembre de 1886. El seu funcionament s’ajusta al que estableixen la llei 3/1993, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació d’Espanya, a la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell General de les Cambres.

Presidència

Isaac Sanromà Ortega

President

Vidres Sanromà, SL

Vicepresidéncia

Xavier Colom Soto

Vicepresident 1r

J. Colom Soto, S.L.

Joan Albert Campos Padrol

Vicepresident 2n

Càmping La Corona, S.A.

Tresoreria

Carles Tubella Llurba

Tresorer

Carles Tubella Llurba

Vocalies

Dídac Rodríguez Gras

Vocal Comité Executiu

Àgora Activa, S.L.

Enric Olesti Prats (Representant Patronal)

Vocal Comité Executiu

Comavic

Francesc Xavier Teixidó Pont

Vocal Comité Executiu

Indústrias Teixidó, S.A.

Maria Capdevila Marquès

Vocal Comité Executiu

Jurista

Josep Maria Bru Serra

Vocal Comité Executiu

Farmàcia Bru

Francesc Xavier Teixidó Pont

Vocal Comité Executiu

Indústrias Teixidó, S.A.

Vocals Ple de la Cambra

Ramón Brumos Sush (Representant Patronal)

Vocal Ple de la Cambra

Sumbministros Agrícolas Jardicamp, S.L.

Jordi Busquets Tarrats

Vocal Ple de la Cambra

Indústrias Juan Busquets Crusat, S.A.

José M. Caballero Fernández

Vocal Ple de la Cambra

El Montaje EMASA, S.L.

Imma Estivill Balsells (Representant Patronal)

Vocal Ple de la Cambra

Aula Centre de Formació CB

José Manuel Gago Badenas

Vocal Ple de la Cambra

Centre Nuclear Ascó II, CB

F. Carlos Iturgoyen Sabano

Vocal Ple de la Cambra

Promociones Entorn Tarragona, S.L.

Antoni Roig Vidal

Vocal Ple de la Cambra

Laboratoris Serra Pàmies, S.A.

Anton Nolla Bertran

Vocal Ple de la Cambra

Àmbit Natura, S.L.

Fèlix Oliva Vivar

Vocal Ple de la Cambra

Joaquim Oliva, S.A.

Joaquim Olivé Sansó

Vocal Ple de la Cambra

Joaquim Olivé Sansó

Jesús Palau Vallverdú

Vocal Ple de la Cambra

Fundació Privada Institut d’Alta Direcció

Jacint Pallejà Sedó

Vocal Ple de la Cambra

Fulles i Arrels, S.L.

Albert Roca

Vocal Ple de la Cambra

Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Joan M. Roig Ferrè

Vocal Ple de la Cambra

Unifamiliar Sant Jordi, S.A.

Jaime Cabrè

Vocal Ple de la Cambra

La industrial Algodonera, S.A.

César Solano

Vocal Ple de la Cambra

César Solano

Jaume Batista

Vocal Ple de la Cambra

President Reus Foment Empresarial

Joan Cabré

Vocal Ple de la Cambra

President Gremi Forners

Joan M. Bergadà

Vocal Ple de la Cambra

Ramon Bergadà, S.L.

Josep Machado

Vocal Ple de la Cambra

Construccions Machado

Miquel Angel Garcia

Vocal Ple de la Cambra

Ricard Navarro

Vocal Ple de la Cambra

President Col·legi Agents Comercials

Gemma Molner

Vocal Ple de la Cambra

Presidenta El Tomb de Reus

Àgata Girbes

Vocal Ple de la Cambra

Tandem

Damià Gisbert

Vocal Ple de la Cambra

Indústrias Rodríguez, S.A.

Rosa Rueda Juste

Vocal Ple de la Cambra

Distribuciones Rueda

Antoni Pont Soriano

Vocal Ple de la Cambra

Bocros, S.A.

Guillem Pastrana

Vocal Ple de la Cambra

Guillem Pastrana

El comité Executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió administració i proposta de la cambra.

 Està format pel president , tres vicepresidents, el tresorer i 5 vocals, elegits pel ple, d’acord amb el reglament de règim interior de la cambra respectiva.

Entre les funcions del comitè executiu son:

1. Efectuar i dirigir les activitats de la cambra necessàries per a exercir i desplegar les funcions que aquesta té atribuïdes legalment.

2. La gestió i l’administració ordinàries de la cambra,

3. Elaborar i proposar al ple l’aprovació del reglament de règim interior.

4. En casos d’urgència, exercir funcions del ple i prendre decisions sobre matèries atribuïdes al ple.

 

Presidència

Isaac Sanromà Ortega

President

Vidres Sanromà, SL

Vicepresidéncia

Xavier Colom Soto

Vicepresident 1r

J. Colom Soto, SL.

Joan Albert Campos Padrol

Vicepresident 2n

Càmping La Corona, S.A.

Tresoreria

Carles Tubella Llurba

Tresorer

Carles Tubella Llurba

Vocalies

Dídac Rodríguez Gras

Vocal Comité Executiu

Àgora Activa, S.L.

Maria Capdevila Marquès

Vocal Comité Executiu

Jurista

Enric Olesti Prats (Representant Patronal)

Vocal Comité Executiu

Comavic

Josep Maria Bru Serra

Vocal Comité Executiu

Farmàcia Bru

Francesc Xavier Teixidó Pont

Vocal Comité Executiu

Indústrias Teixidó, S.A.

Les Comissions Consultives

Tenen com a finalitat assessorar els òrgans de govern de la Cambra en les qüestions que els hi són pròpies. La Cambra disposa actualment d’onze comissions actives.

Càrrecs de les Comissions Consultives de la Cambra de Reus

COMISSIÓ DE COMERÇ EXTERIOR

President

Senyor F. Xavier Teixidó Pont

COMISSIÓ DE COMERÇ INTERIOR

President

Senyor Dídac Rodríguez Gras

COMISSIÓ D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

President i vicepresident

Senyor Josep M. Bru Serra

COMISSIÓ DE FORMACIÓ

President

Senyor Xavier Colom

COMISSIÓ D'INDÚSTRIA I SERVEIS

President

Senyor Xavier Colom

COMISSIÓ DONA I EMPRESA

Presidenta

Senyora Àgata Girbés Gaya

COMISSIÓ DE TURISME

President

Senyor Joan Albert Campos Padrol

COMISSIÓ LLOTJA DE REUS

President

Senyor Xavier Colom Soto

COMISSIÓ ECONÒMICA DEL COMITÈ EXECUTIU

President

Senyora Isaac Sanromà Ortega

COMISSIÓ ENERGIA I MEDI AMBIENT

President

Senyor Joan Albert Campos Padrol

GRUP DE TREBALL FIRES

President

Senyor Xavier Colom Soto

L’organigrama de gestió de la Cambra de Reus

 

 

Remigi Cabré Llaberia

Director Gerent

rcabre@cambrareus.org

Josep Baiges Gispert

Secretari General, Cap de Gabinet de Presidència, Director de Comunicació

secretariageneral@cambrareus.org

comunicacio@cambrareus.org

Marta Pino Vidal

Departament d'Internacional i Innovació

internacional@cambrareus.org

 

Rosa Úbeda Jové

Cap del Departament de Formació, Creació d'Empreses i OGE

formacio@cambrareus.org

Mercè Martínez

Departament de Comptabilitat i Administració

comptabilitat@cambrareus.org

Carme Clavaguera Fernández

Gabinet de Presidència, Tècnic OGE

carme@cambrareus.org

Cecília Segovia Calderón

Departament d'Administració i empresa

cambrareus@cambrareus.org

 

Posa’t en contacte amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies