La Cambra de Comerç de Reus i la Llotja de Reus volen expressar la total transparència a l’hora de fixar els preus dels quatre productes dels quals la Llotja n’és referència: avellana, ametlla, ous i garrofes. Des de la corporació s’afirma que existeix un reglament de funcionament de les taules de preus, que estableix que cal recollir els imports marcats pels múltiples operadors. D’aquests preus s’obté una mitjana i, en conseqüència, el preu final. A més, hi ha mesures correctores per descartar alguns imports a l’alça o a la baixa amb desviació percentual significativa.

Cal tenir en compte també, que la Llotja de Reus el que estableix és un preu mínim de referència del que és en origen, al camp. Posteriorment, hi ha un seguit de variables pròpies i comunes del tràfic comercial tals com el volum total, la qualitat i el calibre de la mercaderia, entre d’altres, que poden fer que aquest preu mínim de referència acabi sent més elevat fruit d’elements que hi pot haver en qualsevol transacció.

La Llotja de Reus també expressa que no s’estableix cap obligació ni a la Llotja ni als operadors d’aportar cal element documental propi dels acords privats assolits en el tràfic comercial en aquest sentit.

Un segon element que cal tenir en consideració és un altre indicador: l’Observatori de Preus de la Generalitat de Catalunya. Els preus d’aquest mecanisme no mostren gairebé cap diferència substancial respecte als de la Llotja de Reus, la qual cosa evidencia que ambdós indicadors treballen d’una forma correcta. Així mateix, cal indicar que en l’Observatori de Preus, els operadors sí que envien els preus contractuals cada quinze dies.

Altrament, els reglaments de funcionament de les taules de preus estan aprovats també pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’òrgan competent en aquesta matèria per part de la Generalitat de Catalunya. A més, és en el web de la Generalitat on s’informa de l’evolució dels preus setmanals de tots els productes que es cotitzen en les diferents llotges catalanes. Per tant, qualsevol dada obtinguda per la Llotja de Reus queda registrada i publicada en un règim de dades obertes al portal web de la Generalitat així com al corresponent full de Llotja al que tenen accés setmanalment tots els subscriptors.

De les reunions d’inici de la temporada celebrades ahir dia 4 de setembre i en referència al preu de l’avellana, aquest va sortir lleugerament superior a la darrera cotització, i respecte a l’ametlla, el preu és més baix, fruit de la conjuntura climatològica, entre d’altres. Per tant, en una economia de lliure mercat, el que marca el preu final d’un producte, bé o servei és l’oferta i la demanda. Cal afegir, que en el cas de l’ametlla, hi ha una gran competidora a nivell global com és l’ametlla americana, que pot provocar que aquest excés d’oferta acumulada faci que els preus també puguin caure.