1. El tercer trimestre de 2021 mostra uns indicadors a l’alça com a continuació del període anterior, encara que lleugerament inferiors als de 2019. En una visió global a mitjà termini, hi ha dos elements que preocupen pels efectes que poden tenir en una economia que va adaptant-se als brots de la pandèmia. El que preocupa en aquests moments és la crisi dels subministraments, el preu de l’energia i les conseqüències que poden tenir sobre la variació de preus.

2. L’índex d’ús de la capacitat productiva ha rebotat 28,62 punts respecte de l’exercici anterior, si bé es troba en un valor negatiu (-1,65) respecte de 2019.

3. L’ocupació ha augmentat un 4,63% i l’atur té una taxa de l’11,77%, molt més propera a la del conjunt català i lluny de la de l’espanyol. Les afiliacions a la Seguretat Social han augmentat un 4,82% interanual i les contractacions laborals, un 29,16%, tot i ser un 8,92% inferiors a les del 2019 (fins al setembre).

4. El nombre d’empreses concursades no va augmentar al 2020, però sí que es pot considerar que aquesta va afectar les petites empreses amb vendes inferiors als 250.000 euros, fins a 20 treballadors i més de 8 anys de recorregut. La inversió no augmenta, segons assenyala la constitució de noves societats, ni tampoc l’ampliació de les societats existents ni la construcció de nous habitatges, ambdós amb un dinamisme inferior que en períodes anteriors.

5. Els dipòsits augmenten, però els crèdits no, cosa que implica una bossa de demanda potencial difícil de satisfer per la producció. Això comporta una taxa d’inflació interanual del 4% a l’àrea, tot i que la subjacent esta al voltant de l’1%.

6. Les exportacions han augmentat un 36,2% en dades interanuals fins a l’agost i les importacions, un 28,9%, unes dades que representen unes variacions superiors a les d’Espanya i Catalunya. Aquesta dinàmica diferent fa que augmenti el pes que el comerç exterior de béns de Tarragona té al conjunt de Catalunya.