•  Les Cambres de Comerç de Catalunya donen suport al projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona

  •  Demanen que el projecte contempli les restriccions derivades dels compromisos de sostenibilitat

 

Barcelona, 1 de juny de 2021
El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, a proposta de la seva Comissió d’Ordenació del Territori ha acordat expressar la següent opinió en el debat aeroportuari que s’ha encetat arran de la proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona que proposa l’empresa AENA:

Les cambres ja s’han manifestat reiteradament en favor de les infrastructures previstes a l’aeroport de Barcelona, tant pel que fa a la terminal satèl·lit com la tercera pista.

El fet que AENA es mostri disposada a endegar la tercera pista es considera molt positiu i compta amb el suport de les cambres. Tanmateix, tenint en compte les probables dificultats de tramitació i execució, cal mantenir la planificació de totes les altres inversions previstes.

Cal exigir que el plantejament de la inversió sigui coherent amb les restriccions mediambientals i es proposin solucions practicables i que garanteixin la factibilitat final del projecte. El ferm compromís de la societat catalana amb l’Agenda 2030 no ha d’impedir el plantejament de la inversió, però obliga a ser molt curós en el plantejament de solucions que trobin el seu encaix en aquest escenari i que convencin les autoritats comunitàries que finalment ho hauran d’avaluar.

Aquest suport i aquesta voluntat de comptar amb infrastructures que donin resposta a les necessitats de l’economia d’avui i de demà, i que no comprometin el determinat objectiu de sostenibilitat, no pot deixar de banda plantejaments que cal endegar si volem una societat més cohesionada, un territori més equilibrat i una economia més competitiva a partir d’unes inversions i un disseny de les infrastructures que no es justifiquin per elles mateixes sinó per la seva aportació a l’assoliment d’aquests objectius.

En aquest sentit les Cambres de Catalunya consideren que cal uns visió més àmplia i integradora que la que fins ara hem vist i que contempli la intermodalitat entre el ferrocarril i els aeroports per configurar una xarxa que pugui posar-se al servei del progrés dels diversos territoris i de l’assoliment d’objectius globals de país.

Cal que els aeroports catalans amb tràfic internacional estiguin integrats amb la xarxa ferroviària d’altes prestacions de manera que sigui possible i fàcil que els viatgers que arriben als aeroports puguin traslladar-se a la xarxa de ferrocarril per arribar a les seves destinacions o per arribar a la resta d’aeroports. Això obre moltes possibilitats tant per a la gestió aeroportuària com per la mobilitat de les persones i les mercaderies.

Cal assegurar que l’aeroport del Prat compti amb una estació on puguin arribar trens d’alta velocitat i que tant l’aeroport de Girona com el de Reus puguin alimentar i alimentar-se de les connexions ferroviàries d’alta velocitat. Cal, a més, que es puguin gestionar les taxes aeroportuàries de forma individual per poder posicionar cada aeroport i aprofitar al màxim les potencialitats individuals i del conjunt.

També és important que s’institucionalitzi la participació dels territoris i dels representants dels interessos generals de l’economia en la governança dels aeroports individuals i de la xarxa aeroportuària de Catalunya. Les cambres ho reclamem i ens oferim a dinamitzar aquest esforç.