Les al·legacions de la Cambra de Comerç de Reus al projecte del Tren Tramvia s’han plantejat en base a dues qüestions bàsiques que planen sobre tot el redactat. D’una banda, la necessitat que el projecte inicial es perllongui fins al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per poder connectar adequadament tota la Costa Daurada considerant, a més, l’ampli moviment poblacional que es produeix en aquesta franja litoral durant l’època turística. De l’altra, la importància de situar l’Aeroport de Reus com una referència obligada del traçat convertint-lo en final de destinació. D’aquesta manera es garanteix la connectivitat d’una infraestructura bàsica pel territori i, alhora, es dota de més prestacions a la futura Estació Central Intermodal del Camp de Tarragona que la corporació considera essencial.

La Cambra també apunta que, donat el caràcter bàsic i estructurador del projecte, hauria estat desitjable una major intervenció de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATMCT), en la línia del que preveu la llei de mobilitat de Catalunya. Una participació activa de l’ATM hauria permès, a través del Consell Territorial de la Mobilitat de l’ATMCT, debatre i consensuar la proposta a sotmetre psteriorment al tràmit d’informació pública.

Aquesta mancança s’agreuja pel fet que el territori del Camp de Tarragona no disposa encara de Pla Director de Mobilitat (PDM), malgrat els intents fallits de 2007 i 2015, un document que hauria de concretar, per a l’àmbit territorial que ens afecta, les directrius, els  objectius temporals, les propostes operatives i indicadors de control en matèria de mobilitat, i que hauria estat de gran utilitat per a fonamentar el projecte ara presentat.

Malgrat aquests dèficit de participació, la Cambra considera que després dels llargs anys d’espera resulta ja imprescindible avançar en la materialització, encara que sigui incomplerta, d’un sistema de transport metropolità al Camp de Tarragona. I d’aquí la voluntat de presentar aquestes al·legacions.

Per a més informació:

Josep Baiges, departament de Comunicació de la Cambra de Comerç de Reus

647 47 90 03. comunicacio@cambrareus.org