Les Cambres de Comerç de Reus, Tortosa i Valls posen a disposició de les seves empreses el BREXIT IS HERE: TAKE ACTION COURSE, una bateria de cursos i assessorament sobre el Brexit per adaptar-se fàcilment a la nova realitat comercial amb el Regne Unit.

Els cursos sobre el Brexit estaran disponibles en un sistema innovador basat en el microleraning i la flexibilitat en l’aprenentatge amb un ritme personalitzat ja que els usuaris podran adquirir nous coneixements relatius al Brexit i el comerç internacional en qualsevol dispositiu, moment i lloc, i amb material de suport addicional.

El curs consta de 10 mòduls que es podran visualitzar de forma consecutiva o individual, escollint aquells temes que resultin de major interès per a l’empresa en qüestió. Són vídeos de curta durada sobre els aspectes claus que permetran a les empreses desenvolupar les seves habilitat de forma pràctica. Tanmateix, aquells usuaris que visualitzin tots els mòduls i superin el qüestionari d’avaluació reben un certificat per acreditar la realització del curs.

Les sessions estan dirigides per Marta Torrents, advocada i representant duanera, Directora de TLC (Torrents Law&Customs) qui, a través del seu equip, ha dissenyat aquesta plataforma de formació i el seu contingut.

El programa compren els següents temes:

 Contextualització del Brexit;
 Exportar i Importar a tercers països: Elements duaners i controls paraduaners;
 Elements de les relacions comercials i aspectes contractuals;
 Requisits específics de l’RU després del Brexit per exportar i importar a la UE;
 Elements fiscals i tributaris;
 Oportunitats per implantar optimitzacions duaneres;
 Elements logístics i operatius;
 Incompliments contractuals: normativa aplicable i jurisdicció;
 El contingut i aplicació del nou Acord de Comerç i Cooperació Unió Europea-Regne Unit; – – Com gestionar el canvi – Disseny de l’estratègia: TAKE ACTION Model Canvas.

L’objectiu d’aquestes sessions és aportar els coneixements pràctics necessaris per aprofitar les oportunitats derivades del Brexit, fent front a la incertesa mitjançant la planificació i anticipació dels moviments operatius i duaners, així com aportant les pautes per optimitzar els processos empresarials i obtenir major competitivitat.

Segons la directora del curs, Marta Torrens, tot i que el canvi comporta una adaptació de les empreses que mai han exportat, pot ser un bon impuls per conèixer aquesta terminologia, forma d’actuar amb les duanes i obrir no només el mercat de UK sinó altres mercats exteriors.

Inclús amb el nou Acord de Comerç i Cooperació UE-Regne Unit, s’han produït ja canvis a partir de l’1 de gener de 2021 perquè el Regne Unit ha abandonat el mercat únic i la unió duanera de la UE, així com totes les polítiques de la UE i els acords internacionals. En conseqüència, tots dos blocs formaran dos mercats separats; dos espais regulatoris i legals diferents.

Per aquest motiu, les empreses han de conèixer aquest nou marc legal i estar preparares per no posar en risc la continuïtat de la seva activitat i conèixer els requisits per acollir-se al tractament preferencial en virtut del nou acord i aconseguir rebaixes aranzelàries i altres beneficis. La part documental de l’operativa és essencial.

El servei romandrà disponible des de l’1 de febrer fins a finals de març per transmetre a les empreses de les demarcacions de les Cambres de Comerç informació essencial per adequar les empreses a la nova relació i que puguin aprofitar des del primer moment tota la seva extensió.

Marta Torrents té 20 anys d’experiència consolidada i especialitzada en comerç i contractació internacional, fiscalitat i dret duaner. Ha ocupat prèviament llocs en consells d’administració, comitès executius i de Secretària General en corporacions de dret públic, com la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i del seu Tribunal Arbitral, així com representacions en comitès tècnics de contractació pública. Ha participat en fòrums empresarials internacionals, liderat i col·laborat en projectes europeus, i actualment és membre de la Comissió de Pràctiques Mercantils de la Cambra de Comerç Internacional i del grup d’Experts de Incoterms de la ICC i col·labora amb les Cambres del territori.

Per a més informació poden adreçar-se a les tècniques d’atenció a les empreses Gemma Vallverdú (empreses@cambrareus.org)  i Dolors Andreu (territori@cambrareus.org) o bé al telèfon 977338081.

Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Tarragona