Elaborar els documents derivats de la retribució del treball per compte d’altri. Aplicar al rebut de salaris les corresponents deduccions en concepte de cotització al Règim General de la Seguretat Social i elaborar els documents derivats del procés de liquidació i ingrés de quotes. Aplicar al rebut de salari la retenció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) elaborant els documents d’ingrés a compte i liquidació anual en compliment de la legalitat vigent.

(100 hores)