El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió i administració de la Cambra. Està format pel President, els tres Vicepresidents, el Tresorer i quatre vocals, escollits pel Ple, d’acord amb el reglament de règim interior de la Cambra respectiva. Les funcions del Comitè Executiu són:

  • Efectuar i dirigir les activitats de la Cambra necessàries per exercir i desenvolupar les funcions que aquesta té atribuïdes legalment.

  • La gestió i l’administració ordinàries de la Cambra.

  • Elaborar i proposar al Ple l’aprovació del reglament de règim interior.

  • En casos d’urgència, exercir funcions del Ple i prendre decisions sobre matèries atribuïdes al ple.

Jordi Just
Jordi JustPresident
Àgata Girbes
Àgata GirbesVicepresidenta
Jaume Batista
Jaume BatistaVicepresident
Jaume Domenech
Jaume DomenechVicepresident
Paco Lari
Paco LariTresorer
Berta Cabré
Berta CabréVocal
Marta Domenech
Marta DomenechVocal
Marc Segura
Marc SeguraVocal
Joan Carles Virgili
Joan Carles VirgiliVocal
Xavier Llucià
Xavier LluciàVocal assessor
Jaume Casals
Jaume CasalsVocal assessor
Maria Capdevila
Maria CapdevilaVocal assessor